Huggies Thailand - นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. หลักการว่าด้วยความเป็นส่วนตัว

ฮักกี้ส์ให้ความสำคัญและให้ความเคารพกับเรื่องความเป็นส่วนตัว หลักการทั้งห้าข้อดังต่อไปนี้เป็นสิ่งรองรับวิธีการที่บริษัท เคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน
1.1 บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ในทางที่เป็นธรรมและควรค่าแก่ความไว้วางใจดังกล่าวนั้นเสมอ
1.2 ท่านมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทจะโปร่งใสในข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม สิ่งที่บริษัทกระทำกับข้อมูลนั้น บุคคลที่บริษัท ร่วมแบ่งปันข้อมูลนั้นอยู่ และบุคคลที่ท่านควรจะติดต่อหากท่านมีปัญหาข้อข้องใจใด ๆ
1.3 หากท่านมีปัญหาข้อข้องใจใดๆ เกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทจะร่วมมือกับท่านเพื่อแก้ไขปัญหาข้อข้องใจดังกล่าวนั้นโดยมิชักช้า
1.4 บริษัทจะดำเนินการอันสมควรทั้งปวงเพื่อปกป้องข้อมูลของท่านจากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด และเพื่อรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ให้ปลอดภัย
1.5 บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลซึ่งใช้บังคับอยู่ทั้งหมดและบริษัทจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้คุ้มครอง ข้อมูลต่างๆ หากไม่มีกฎหมาย คุ้มครองข้อมูล บริษัทก็จะปฏิบัติตามหลักการอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล

2. นโยบายความเป็นส่วนตัวของฮักกี้ส์

ฮักกี้ส์สัญญาว่าจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านและขอให้ความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับความคุ้มครอง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายเกี่ยวกับประเภทข้อมูล ส่วนบุคคลซึ่งบริษัทเป็นผู้เก็บรวบรวมและวิธีการที่บริษัทใช้ เปิดเผย และคุ้มครองข้อมูลนั้น

3. เยาวชน

ไซต์ของฮักกี้ส์โดยส่วนใหญ่มุ่งหมายหรือมีเจตนาให้ผู้ใหญ่เป็นผู้ใช้งาน ในกรณีที่มีไซต์ของฮักกี้ส์แห่งหนึ่งแห่งใดที่มุ่งหมายให้ผู้เข้าชมรุ่นเยาว์กว่าเข้าใช้งานได้ บริษัทจะต้องได้รับ ความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองก่อนที่บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว ตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม หรือตามที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้ม ครองข้อมูลซึ่งใช้บังคับอยู่ (อายุที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละประเทศ) หากท่านเป็นเยาวชนซึ่งมีอายุเกินกว่าที่จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดา มารดาในประเทศของท่าน ท่านก็ควรตรวจสอบเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ร่วมกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่านเพื่อให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจและยอมรับเงื่อนไข ดังกล่าว ในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง หากบริษัทตรวจพบว่าบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยมิได้รับความยินยอมเช่นว่านั้น บริษัทจะลบ ข้อมูลนั้นออกโดยเร็วเท่าที่จะกระทำได้การเข้าถึงไซต์ของฮักกี้ส์ในบางส่วนและหรือสิทธิที่จะได้รับรางวัล สินค้าตัวอย่าง หรือของรางวัลอื่น ๆ อาจถูกจำกัดไว้ให้แก่ผู้ใช้งานตาม ที่ได้มีการกำหนดอายุไว้ บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในการดำเนินการตรวจพิสูจน์อายุและบังคับใช้ข้อจำกัดด้านอายุเช่นนั้นก็ได้

4. บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง?

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนตัว” ของท่าน หมายถึง ข้อมูลหรือรายการข้อมูลข่าวสารซึ่งสามารถเอื้ออำนวยให้มีการระบุตัวตนของท่านได้ ข้อมูลนี้รวมไปถึง ข้อมูลอันได้แก่ชื่อ ที่อยู่ ชื่อบนหน้าจอ รูปภาพแสดงโปรไฟล์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน แต่ยังสามารถรวมไปถึงข้อมูลอื่นได้อีกด้วย เช่น ที่อยู่ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต นิสัยการจับจ่ายใช้สอย สิ่งที่โปรดปราน และข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตหรือสิ่งที่โปรดปรานของท่าน เช่น งานอดิเรกและความ สนใจของท่าน บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้ง
4.1 ข้อมูลที่ท่านเป็นผู้ให้แก่บริษัทโดยตรง บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านโดยตรงก็ได้เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนตัวแก่บริษัท เช่น เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อจับสลากชิงรางวัล หรือแข่งขัน ลงชื่อเข้ารับข้อมูล ใช้คำขอต่าง ๆ ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบริษัท กรอกแบบสำรวจ หรือให้ข้อคิดเห็นหรือทำการสอบถามประเภทข้อมูล ที่บริษัทอาจ เก็บรวบรวมจากท่านโดยตรงนั้นได้แก่
• ชื่อของท่าน
• ที่อยู่ของท่าน
• ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ของท่าน
• ชื่อผู้ใช้งานของท่าน
• หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน
• ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตหรือการชำระเงินอย่างอื่นของท่าน
• อายุของท่าน
• วันเดือนปีเกิดของท่าน
• เพศของท่าน
• เนื้อหาที่เกิดจากผู้ใช้งาน ข้อความที่โพสต์ และข้อความอื่นที่ท่านส่งไปยังไซต์ของฮักกี้ส์
• ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่นใดที่ท่านเป็นผู้ให้แก่บริษัทโดยสมัครใจ

4.2 ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมมาได้โดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้งานไซต์ของฮักกี้ส์ บริษัทใช้คุกกี้ (cookies) และเครื่องมืออื่น ๆ (เช่น เครื่องมือวิเคราะห์ (analytic tools) และพิกเซลแท็ก (pixel tags) ประจำเว็บ) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านเมื่อท่านใช้งานไซต์ของฮักกี้ส์ ภายใต้บังคับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และ กฎหมาย และข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลซึ่งใช้บังคับอยู่ ประเภทข้อมูลที่บริษัทอาจเก็บรวบรวมมาได้โดยอัตโนมัตินั้นได้แก่
• ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่
• รายละเอียดของเว็บเพจที่ท่านได้ดูไปแล้ว
• ที่อยู่ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (IP address) ของท่าน
• ไฮเปอร์ลิงค์ที่ท่านได้คลิกเข้าไป
• ชื่อผู้ใช้งาน รูปภาพแสดงโปรไฟล์ เพศ เครือข่ายของท่าน และข้อมูลอื่นใดซึ่งท่านเลือกที่จะแบ่งปันเมื่อใช้ไซต์ของบุคคลภายนอก เช่น เมื่อท่านใช้ฟังก์ชั่น “ชอบ (Like)” บนเฟซบุ๊ค (Facebook)
• เว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชมมาแล้วก่อนที่จะมาถึงไซต์ของฮักกี้ส์
• ในเบื้องต้นอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ส่วนใหญ่ถูกตั้งค่าให้รับคุกกี้ได้ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อให้สกัดกั้นคุกกี้หรือเตือนให้ท่านระวัง เมื่อคุกกี้กำลังถูกส่ง มายังเครื่องอุปกรณ์ของท่าน หากท่านปิดทางทำงานของคุกกี้ก็อาจมีผลกระทบต่อประสบการณ์ของท่านบนไซต์ของฮักกี้ส์ได้
4.3 ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวมมาจากแหล่งอื่น ๆ บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับตัวท่านจากแหล่งอื่น ๆ ก็ได้หากท่านได้อนุญาตไว้แล้วว่าให้แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวนั้น
ได้ ข้อมูลดังกล่าวนี้อาจรวมไปถึงข้อมูลจากแหล่งที่พอมีให้หาได้ในทางการค้า เช่น ฐานข้อมูลสาธารณะและองค์กรที่รวบรวมข้อมูล ตลอดจนข้อมูลจาก บุคคลภายนอก
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจเก็บรวบรวมมาได้จากแหล่งต่าง ๆ นั้นได้แก่ • ชื่อของท่าน • ที่อยู่ของท่าน • อายุของท่าน • นิสัยการจับจ่ายใช้สอยของท่าน • สิ่งที่โปรดปรานและข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของท่าน เช่น งานอดิเรกและสิ่งที่ท่านสนใจ • ข้อมูลที่มีไว้ให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ เช่น เนื้อหาที่ผู้ใช้งานได้ก่อให้เกิดขึ้น บล็อก (blogs) และการโพสต์ข้อความ (postings) ตามที่กฎหมายได้อนุญาตไว้

5. บริษัทใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร?

5.1 เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทและประสบการณ์ของท่านบนไซต์ของฮักกี้ส์ 5.2 ประเมินการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของฮักกี้ส์ 5.3 วิเคราะห์ความมีประสิทธิผลของการโฆษณา การแข่งขัน และการส่งเสริมของบริษัท 5.4 สร้างประสบการณ์ด้านเว็บไซต์ของท่านให้เป็นส่วนตัวของท่านเอง ตลอดจนประเมิน (โดยไม่เปิดเผยชื่อและเป็นยอดรวม) สถิติด้านกิจกรรมทางเว็บไซต์ เช่น
ท่านได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมนั้นเมื่อใด ท่านเคยได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมนั้นมาก่อนหรือไม่ และเว็บไซต์ใดที่ได้อ้างส่งท่านมายังกิจกรรมดังกล่าว 5.5 ทำให้ไซต์ของฮักกี้ส์ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น และปรับแต่งไซต์ของฮักกี้ส์และผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เหมาะแก่ความสนใจและความต้องการของท่านให้ดีกว่าเดิม 5.6 ช่วยเร่งรัดกิจกรรมและประสบการณ์ในอนาคตของท่านบนไซต์ของฮักกี้ส์ให้ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์สามารถจำได้ว่า ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้
และจะไม่ร้องขอข้อมูลเดิมอีกเป็นครั้งที่สอง 5.7 เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์ที่ท่านกำลังใช้งานในการชมไซต์ของฮักกี้ส์ เช่น ที่อยู่ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (IP address) ของท่าน หรือประเภทอินเตอร์
เน็ตบราวเซอร์หรือระบบปฏิบัติการซึ่งท่านกำลังใช้งานอยู่ และเชื่อมต่อสิ่งนี้เข้ากับข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อรับรองให้แน่ว่าไซต์ของ ฮักกี้ส์แต่ละแห่งจะนำเสนอประสบการณ์
เกี่ยวกับเว็บที่ดีที่สุดให้แก่ท่าน 5.8 เพื่อติดต่อท่านในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งท่านอาจสนใจ แต่ทั้งนี้ ท่านจะต้องได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการกระทำเช่นนั้นหรือท่านได้เคย ขอซื้อผลิตภัณฑ์
หรือขอใช้บริการจากบริษัทมาก่อนแล้ว และการติดต่อนั้นจะต้องเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับคำขอซื้อหรือข้อใช้ที่เคย มีมาก่อนดังกล่าวและ กระทำขึ้นภายในกรอบเวลาใด ๆ
ซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ได้ตั้งไว้ นั้นคือการเสนอแนะผลิตภัณฑ์หรือบริการ (หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง) 5.9 จัดให้ท่านได้มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านร้องขอจากบริษัท อาทิ เพื่อความมุ่งประสงค์ในการแข่งขันหรือส่งเสริมการตลาดซึ่งท่านได้เข้าร่วม เพื่อจัดส่งข้อมูล ผลิตภัณฑ์
หรือสินค้าตัวอย่างที่ท่านได้ร้องขอไปให้ท่าน และ เพื่อตอบข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นของท่าน ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเฉพาะเพื่อการหนึ่งการใด บริษัทจะ
ไม่เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นเวลานานเกินกว่าที่จำเป็นในการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นั้น เว้นแต่บริษัทจะต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ด้วยเหตุผลโดยชอบทางธุรกิจ
หรือกฎหมาย เพื่อปกป้องข้อมูลจากการถูกทำลายโดยบังเอิญหรือด้วยเจตนาร้าย เมื่อบริษัทลบข้อมูลออกจากบริการของบริษัทแล้ว บริษัทอาจไม่ลบสำเนาตกค้างออก
จากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทหรือขจัดข้อมูลออกจากระบบเพื่อการสำรอง (แบ็คอัพ) ของบริษัทโดยทันที

6. บริษัทร่วมแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับใคร?

โดยทั่วไปแล้ว บริษัทไม่ร่วมแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลใดภายนอกกลุ่มฮักกี้ส์ อย่างไรก็ดี บริษัทอาจร่วมแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลภายนอกที่น่าเชื่อถือ
ก็ได้ ได้แก่ • ตัวแทนโฆษณา ตัวแทนการตลาด และตัวแทนส่งเสริมการตลาดของบริษัท เพื่อช่วยให้บริษัทส่งมอบและวิเคราะห์ความมีประสิทธิผลของการ รณรงค์โฆษณาและส่งเสริมการ
ตลาดของบริษัท • บุคคลภายนอกซึ่งจำเป็นต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่าน เช่น บริการจัดส่งหรือไปรษณีย์ซึ่งส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้สั่งซื้อไว้ • เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่รัฐบาลซึ่งปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายเพื่อร้องขอให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว • บุคคลภายนอกซึ่งประสงค์จะจัดส่งข้อมูลให้แก่ท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ต่อเมื่อท่านได้ให้ความยินยอม แก่บริษัทในการกระทำเช่นนั้นแล้ว • บุคคลภายนอกผู้ให้บริการ เช่น การประมวลผลข้อมูลให้แก่ฮักกี้ส์ เป็นต้น • ผู้จัดหาเครื่องมือวิเคราะห์เว็บ เช่น กูเกิ้ล (Google) หรือยูนิก้า (Unica) เป็นต้น • นอกจากนี้บริษัทยังร่วมแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบริษัท องค์การ หรือบุคคลธรรมดาภายนอกกลุ่มฮักกี้ส์อีกด้วย หากบริษัทเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนั้นจำเป็นด้วย
เหตุผลทางกฎหมาย • บังคับใช้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการใช้งานไซต์ของฮักกี้ส์ • ดำเนินการสอบสวนการกระทำผิดกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่อันอาจจะเกิดขึ้นได้ • ตรวจหา ป้องกัน และปกป้องคุ้มครองจากการหลอกลวงหรือฉ้อโกง และโอกาสที่จะได้รับผลกระทบด้านเทคนิคหรือความปลอดภัยใด ๆ • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับอยู่ ให้ความร่วมมือในการสอบสวนทางกฎหมายใด ๆ และสนองคำร้องขอของรัฐบาลอันสามารถบังคับใช้ได้ • หากบริษัทร่วมแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบุคคลภายนอก บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวจะรักษาข้อมูลของท่านไว้ให้ปลอดภัย และจะ
ดำเนินการอันสมควรทั้งปวงในการปกป้องข้อมูลจากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด รวมทั้งจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเฉพาะแต่โดยวิธีการที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลซึ่งใช้บังคับอยู่เท่านั้นฮักกี้ส์ไม่ขายข้อมูลส่วนตัว เว้นแต่จะขายให้แก่นิติบุคคลที่บริษัทโอนกิจการของบริษัทโดยทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนให้ (เช่น โดยเกี่ยวเนื่องกับการที่บริษัทได้ขายชื่อตราสินค้า) หรือมิฉะนั้นก็โดยเกี่ยวเนื่องกับการควบกิจการ การรวมกิจการ การเปลี่ยนอำนาจควบคุม
การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการชำระบัญชีกิจการของบริษัทโดยทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

7. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของท่าน

บริษัทอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ภายนอกประเทศที่ท่านอยู่หรือไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอกผู้เป็นที่เชื่อถือคน อื่นซึ่งมีถิ่นฐานที่ตั้ง
อยู่ในประเทศอื่น ๆ ก็ได้ เพื่อบุคคลดังกล่าวจะได้ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวในนามของบริษัท โดยการใช้งานไซต์ของฮักกี้ส์หรือจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ฮักกี้ส์โดยประการอื่น
ท่านตกลงเห็นชอบให้บริษัทกระทำเช่นนั้นได้ตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลซึ่งใช้บังคับอยู่ ท่านควรตระหนัก
ว่า หลายประเทศไม่สามารถให้ความคุ้มครองตามกฎหมายต่อข้อมูลส่วนบุคคลได้เฉกเช่นที่ท่านอาจได้รับอยู่ในประเทศต้นกำเนิดของท่าน ในขณะที่ข้อมูลส่วนตัวของท่านอยู่ที่
ประเทศอื่น ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกศาล เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงแห่งชาติของประเทศนั้น เข้ามาตรวจสอบตามกฎหมายของประเทศดังกล่าวก็ได้
ภายใต้บังคับคำร้องขอเข้าตรวจสอบตามกฎหมายเช่นนั้น บริษัทสัญญาว่าบุคคลใดซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่านภายนอกประเทศต้นกำเนิดของท่านจำเป็นต้องดำเนิน
มาตรการเพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวและเพียงแต่มีสิทธิ์ประมวลผลข้อมูลตามคำสั่งของฮักกี้ส์เท่านั้น

8. การป้องกันรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน

บริษัทดำเนินมาตรการระวังป้องกันล่วงหน้าทั้งปวงในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้ให้ปลอดภัยและกำหนดให้บุคคลภายนอกใดๆ ซึ่งจัดการหรือประมวลผลข้อมูลส่วนตัว
ของท่านให้แก่บริษัทนั้นต้องกระทำอย่างเดียวกันด้วย การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านถูกจำกัดไว้เพื่อป้องกันการเข้าไปดูโดยมิได้รับอนุญาต การดัดแปลง หรือการนำไปใช้
ในทางที่ผิด และอนุญาตให้เข้าไปดูได้เฉพาะแต่ในบรรดาลูกจ้างและตัวแทนของบริษัทตามความจำเป็นที่จะต้องทราบเท่านั้น

9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็น ส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวก็ได้โดยนำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงไป โพสต์ไว้บนไซต์ของฮักกี้ส์ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบตาม
สมควรว่ามีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญใด ๆ บริษัทขอสนับสนุนให้ท่านเข้าเยี่ยมชมบ่อย ๆ เพื่อคอยรับทราบถึงวิธีการที่บริษัทนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้

10. นโยบายความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ ของฮักกี้ส์

นอกเหนือไปจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้วก็ยังอาจมีการรณรงค์หรือส่งเสริมการตลาดโดยเฉพาะ ซึ่งจะอยู่ใต้บังคับข้อกำหนดหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม
บริษัทขอสนับสนุนให้ท่านอ่านข้อกำหนดหรือนโยบายเพิ่มเติมเหล่านี้ก่อนจะเข้าร่วมในการรณรงค์หรือส่งเสริมใด ๆ ซึ่งท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือนโยบายเพิ่มเติม
ดังกล่าว บริษัทจะจัดให้มีข้อกำหนดหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมใด ๆ ไว้ให้เห็นเด่นชัดเพื่อประโยชน์ของท่าน

11. การปฏิเสธความรับผิดทั้งหมด

การปฏิเสธความรับผิด: เนื้อหาใน เอ็กซ์เพิร์ทไลฟ์แชท (Expert Live Chat) ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ และไม่ควรนำมาใช้อ้างอิงโดยไม่มีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของ ฮักกี้ส์เอ็กซ์เพิร์ทไลฟ์แชท (Huggies Expert Live Chat) คือการให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดูแล เลี้ยงดู และให้นมบุตร โดยคำตอบที่ได้รับจาก
ฮักกี้ส์เอ็กซ์เพิร์ทไลฟ์แชท เป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากประสบการณ์ส่วนตัวของคณะผู้ทำงาน และข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น ท่านจะต้องไม่อ้างอิง
ข้อมูลที่ได้จาก เอ็กซ์เพิร์ทไลฟ์แชท แทนการเข้ารับคำแนะนำจากแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ หากท่านมีคำถามทางด้านสุขภาพใดๆ ท่านควรปรึกษาแพทย์หรือบุคลากร
ทางการแพทย์ของท่าน ทั้งนี้ กรณีท่านสงสัยว่าท่านมีอาการเจ็บป่วย ท่านควรเข้าพบแพทย์ ท่านไม่ควรรอช้าที่จะปรึกษาแพทย์ ละเลยคำแนะนำทางการแพทย์ หรือหยุดรับ
การรักษาพยาบาลเพียงเพราะเนื้อหาและข้อมูลในเว็บไซต์ของเรา ท่านไม่ควรใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ในการวินิจฉัยหรือรักษาอาการเจ็บป่วย เราจะพยายามตอบคำถามทั้งหมดให้
เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และจะเผยแพร่คำถามที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านท่านอื่น ๆ ฮักกี้ส์เอ็กซ์เพิร์ทไลฟ์แชท อาจใช้เวลาหลายวันในการพิจารณาและตอบคำถามที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ ฮักกี้ส์เอ็กซ์เพิร์ทไลฟ์แชท ไม่มีภาระผูกพันใดๆ ในการตอบคำถาม
ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยเฉพาะกรณี โดยคำถามที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกเก็บรวบรวมและนำมาตอบ อนึ่ง คำถามและคำตอบดังกล่าวอาจถูกเผย
แพร่บนเว็บไซต์ของเราเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคและผู้ใช้บริการ ฮักกี้ส์เอ็กซ์เพิร์ทไลฟ์แชท ท่านอื่นๆ ทั้งนี้ ชื่อและข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผย ความคิดเห็นที่แสดงออกผ่านทาง ฮักกี้ส์เอ็กซ์เพิร์ทไลฟ์แชท อาจไม่ตรงกับความเห็นของบริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด (“เค-ซี”) และเค-ซี จะไม่รับผิดชอบต่อ
ความคิดเห็น คำแนะนำ หรือมุมมองดังกล่าว เค-ซี และบริษัทในเครือปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ต่อความรับผิด ความสูญเสีย หรือความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นกรณีส่วนบุคคล
หรือกรณีใดๆ ก็ตาม ที่เป็นผล จากการใช้หรือนำไปใช้ซึ่งเนื้อหาและข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม อนึ่ง เค-ซี สงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการที่จะแก้ไขหรือ
ลบข้อมูลใด ๆ ที่โพสต์ในเว็บไซต์นี้