นโยบายความเป็นส่วนตัว

บทนำ

บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด ("คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค") เคารพและรับรองสิทธิของท่านที่จะได้รับความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวจากการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และจัดการข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้กำหนดรายละเอียดแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ ได้นำมาใช้คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อให้ท่านรู้สึกมั่นใจได้ถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบความไว้วางใจแก่ บริษัทฯ โดยการใช้เว็บไซต์ของคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค หรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคผ่านบริการอื่นใดก็ตาม ท่านได้ให้ความยินยอมแก่คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน (รวมถึงการโอนข้อมูลระหว่างประเทศ) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ฐานตามกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดพื้นฐานตามกฎหมายที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (“พระราชบัญญัติฯ”) ดังต่อไปนี้

1. ฐานสัญญาและฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

• เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อ (อาทิเช่น การตอบข้อสอบถามและข้อร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค)
• การส่งผลิตภัณฑ์ตัวอย่างและของสมนาคุณ ตามที่ลูกค้าลงทะเบียน
• การติดต่อสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค รวมถึงข้อความทางการตลาดเฉพาะบุคคลและเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย
• การให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค และ
• การสำรวจและวิจัยทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคเอง (ผ่านช่องทางลงทะเบียนบนเว็บไซต์)
• กิจกรรมอื่นตามมาตรา 24 และมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติฯ

2. ฐานความยินยอม

นอกเหนือไปจากฐานตามกฎหมายข้างต้นแล้ว ในบางกรณีตามพระราชบัญญัติฯ เมื่อได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากท่าน บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
• เพื่อการติดต่อสื่อสารทางการตลาดสำหรับการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย (cross-sale marketing) (ได้แก่ การตลาดผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลอื่น เช่น พันธมิตรทางธุรกิจ)
• การติดต่อสื่อสารหรือกิจกรรมทางการตลาดที่อาจมีบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทนโฆษณา ฯลฯ นอกประเทศไทย และอาจจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องทางการตลาดโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

วิธีการของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลใดที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลของท่านได้
คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าน (เช่น ชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด และที่อยู่ทางไปรษณีย์) จากช่องทางดังต่อไปนี้
• ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
• ผ่านผู้ค้าปลีก ผู้ส่งเสริมการขาย และ/หรือผู้จัดจำหน่ายของบริษัทฯ
• เมื่อท่านติดต่อบริษัทฯ เพื่อสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
• เมื่อท่านให้คะแนนหรือวิจารณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการของบริษัทฯ และ/หรือ
• เมื่อท่านเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายและวิจัยตลาดผู้บริโภคของบริษัทฯ

การใช้คุกกี้ (Cookies)

ในบางกรณี บริษัทฯ มีการใช้ “คุกกี้” บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่นเดียวกับบริษัทอื่น คุกกี้เป็นข้อมูลที่เก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อบันทึกความสนใจของท่านในการเข้าใช้งานเว็บไซต์แต่ละแห่ง เมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้งาน คุกกี้จะบอกให้บริษัทฯ ทราบว่า ท่านเคยเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ มาก่อน หรือเป็นผู้เข้าใช้รายใหม่ บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้บริษัทฯ ทราบรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ที่ท่านมีความสนใจเป็นพิเศษ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้บริการแก่ท่านตามความประสงค์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้ปิดการใช้คุกกี้ หรือเลือกคำสั่งลบคุกกี้เฉพาะรายการหรือทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้โดยเปิดไฟล์ช่วยเหลือในเบราว์เซอร์ของท่าน อย่างไรก็ตาม หากท่านปิดการใช้คุกกี้บนเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน ท่านอาจประสบปัญหาในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์บางหน้าและรูปแบบการใช้งานบางลักษณะบนเว็บไซต์นี้ได้

เว็บบีคอน (Web beacons)

เว็บบีคอนเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บนหน้าเว็บที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถนับและจดจำผู้ใช้ที่เคยเข้าใช้งานหน้าเว็บนั้นได้ นอกจากนี้ เว็บบีคอนยังสามารถใช้งานในอีเมลรูปแบบ HTML เพื่อเลือกคำสั่งต่างๆ จากการติดต่อสื่อสารของบริษัทฯ และประเมินประสิทธิผลในการสื่อสารดังกล่าว - อาทิเช่น เมื่อท่านได้รับอีเมล และคลิกลิงก์ในอีเมลนั้นไปยังเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น โดยปกติแล้ว ท่านสามารถปิดเว็บบีคอนในอีเมลได้โดยการปิดการแสดงผลแบบ HTML และเปิดแสดงผลเฉพาะข้อความในอีเมลเท่านั้น

วิธีการของบริษัทฯ ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เป้าหมายหลักของคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลก็เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้บริโภคของบริษัทฯ รู้สึกพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และให้บริการที่มีคุณภาพดีที่สุดแก่ผู้บริโภคของบริษัทฯ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกนำไปแบ่งปัน ขาย ให้ยืม หรือเปิดเผยด้วยวิธีการอื่นออกไปภายนอกบริษัทฯ (เว้นแต่ตามที่กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ กำหนด) ในลักษณะอื่นใดที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัท๗ จะดำเนินมาตรการตามสมควรทุกวิถีทางเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการใช้รหัสผ่านเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีการเข้ารหัส (lock-up cabinets) นโยบายบุคลากร และไฟร์วอลล์ (firewalls) บริษัทฯ ใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงในกรณีที่บุคคลอื่นเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนในนามของบริษัทฯ

คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้

• เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ
• เพื่อส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และข้อเสนอการส่งเสริมการขายเฉพาะบุคคลให้แก่ท่าน
• เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมรายการแข่งขัน ส่งเสริมการขาย และการสำรวจต่างๆ
• เพื่อรับ ตรวจสอบ และติดตามผลเกี่ยวกับการสอบถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ
• เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในและควบคุมคุณภาพ
• เพื่อประเมินผลกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา และเว็บไซต์ และ/หรือ
• เพื่อแสดงผลเฉพาะบุคคล ประเมิน และปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ

วิธีการที่บริษัทฯ อนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านในบางกรณี รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้
➣ อนุญาตให้บริษัทในเครือกลุ่มคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคใช้ข้อมูลของท่าน บริษัทฯ อาจอนุญาตให้บริษัทในเครือกลุ่มคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค รวมถึงบริษัทแม่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลดังกล่าว
➣ อนุญาตให้บริษัทพันธมิตรใช้ข้อมูลของท่าน บริษัทฯ อาจอนุญาตให้บริษัทพันธมิตรที่ได้รับคัดเลือกอย่างรอบคอบใช้ข้อมูลของท่านเมื่อบริษัทฯ เชื่อว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทพันธมิตรนั้นอาจเป็นที่สนใจของท่าน ท่านอาจ “ตัด” ข้อเสนอและรายการส่งเสริมการขายของพันธมิตรออกได้ทุกเมื่อโดยการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ (User Profile) ของท่าน (หากมี) หรือติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดติดต่อดังระบุด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ห้ามพันธมิตรของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลติดต่อของท่านเพื่อการอื่นนอกจากนำเสนอข้อเสนอและรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และต้องเก็บข้อมูลติดต่อของท่านไว้เป็นความลับ
➣ อนุญาตให้ผู้ให้บริการใช้ข้อมูลของท่าน บริษัทฯ อาจอนุญาตให้บริษัทหรือบุคคลที่ให้บริการแก่บริษัทฯ ใช้ข้อมูล ซึ่งบริการเหล่านี้อาจรวมถึงการให้บริการตามที่ท่านร้องขอ จัดทำหรือเก็บรักษาฐานข้อมูลของบริษัทฯ วิจัยและวิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อมูลจากบริษัทฯ จัดทำและเผยแพร่การสื่อสารข้อมูล หรือตอบคำถามต่างๆ
➣ การโฆษณาตามความสนใจ คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคมีส่วนร่วมในการโฆษณาตามความสนใจ (พฤติกรรมออนไลน์) กล่าวคือ บุคคลอื่นอาจมีการใช้เทคโนโลยี อาทิเช่น คุกกี้บนเบราว์เซอร์ของท่าน หรือเว็บบีคอน เพื่อระบุตัวบุคคลของท่านบนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ เพื่อโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการตามความสนใจของท่านโดยเฉพาะ ท่านอาจเห็นโฆษณาบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในลักษณะที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการเข้าดูหรือซื้อสินค้า หรือท่านอาจเห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคบนเว็บไซต์อื่นตามพฤติกรรมของท่านในเว็บไซต์ต่างๆ
➣ บล็อก การโพสต์ข้อความออนไลน์ และทำคำรับรองสินค้า บริษัทฯ อาจเปิดให้ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็น โพสต์ข้อความ ทำคำรับรองสินค้า (รวมถึงให้คะแนนและวิจารณ์สินค้า) หรือข้อมูลอื่นก็ได้ หากท่านเลือกที่จะส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ข้อมูลที่ท่านส่งอาจถูกนำไปเปิดเผยต่อสาธารณชน ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ตามหัวข้อนี้อาจถูกอ่าน เก็บรวบรวม และนำไปใช้โดยบุคคลอื่นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
➣ บุคคลอื่น บริษัทฯ อาจอนุญาตให้บุคคลอื่นที่มิได้ระบุชื่อข้างต้นนี้นำข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ได้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ อาจผสมข้อมูลหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลอื่นไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวมาถึงตัวท่าน เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านได้ การผสมข้อมูล หมายถึง บริษัทฯ จะผสมข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ข้อมูลนั้นไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง การทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ หมายถึง บริษัทฯ พยายามลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางส่วนที่อาจใช้เชื่อมโยงข้อมูลกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้
➣ การบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย บริษัทฯ อาจแจ้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายให้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ มีเหตุผลให้เชื่อได้ว่ามิชอบด้วยกฎหมาย หรือที่บริษัทฯ มีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าอาจเป็นประโยชน์แก่การสอบสวนเพื่อบังคับใช้กฎหมายกับกิจกรรมที่มิชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะเผยแพร่ข้อมูลของท่านแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกรณีที่บริษัทฯ มีดุลพินิจโดยลำพังเห็นว่า ท่านได้ฝ่าฝืนนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ หรือการเผยแพร่ข้อมูลของท่านเป็นการปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือเพื่อความปลอดภัยของคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค หรือบุคคลอื่น
➣ การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของท่านตามที่กฎหมายอนุญาต บริษัทฯ อาจอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ข้อมูลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด หรืออนุญาต ซึ่งหมายรวมถึงการส่งข้อมูลของท่านให้แก่หน่วยราชการ หรือบุคคลอื่นตามหมายเรียก คำสั่งศาล กระบวนการอื่นตามกฎหมาย หรือตามที่บริษัทฯ เชื่อว่าจำเป็นแก่การใช้สิทธิของตนตามกฎหมาย แก้ต่างคดีความที่ฟ้องร้องกับบริษัทฯ หรือแก้ต่างคดีความที่บริษัทฯ มีดุลพินิจโดยลำพังว่าอาจมีการฟ้องร้องกับบริษัทฯ ได้
➣ ธุรกรรมทางธุรกิจ อาจมีบางกรณีที่คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคตัดสินใจขาย ซื้อ ควบรวม หรือปรับโครงสร้างกิจการของตนโดยวิธีการอื่นใด ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ที่ประสงค์หรือทำการซื้อขายจริง ในการนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในการปกป้องการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมในธุรกรรมประเภทต่างๆ ดังกล่าว
➣ การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกส่งไปยังสถานที่เก็บข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย หรือไปยังบริษัทในเครือ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนในนามของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้ั รวมถึงการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ส่งเสริมการขาย หรือ การกระทำตามสัญญาใดๆที่มีต่อท่าน ซึ่งบางประเทศที่ได้ส่งข้อมูลของท่านไปนั้นรวมถึงประเทศที่อาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอ ดังนั้นบริษัทฯจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะปฎิบัติตามกฏหมาย ของประเทศนั้นๆรวมถึงนโยบายของบริษัทเพื่อที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลที่ท่านส่งทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

โดยการส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค และ/หรือบริษัทในเครือ หรือผู้ให้บริการของตน (“เว็บไซต์ของคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค”) ท่านต้องรับรองดังนี้ (1) ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลนั้น (2) ข้อมูลนั้นถูกต้องและเป็นความจริง (3) ข้อมูลนั้นมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ (4) ข้อมูลนั้นไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในชื่อเสียงและความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น (5) ข้อมูลนั้นไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบัญญัติ หรือระเบียบใดๆ (6) ข้อมูลนั้นไม่ถือเป็นการหมิ่นประมาท สบประมาท ก่อให้เกิดความเกลียดชัง เหยียดเชื้อชาติหรือศาสนาใด หรือล่วงละเมิด หรือคุกคามบุคคลอื่น (7) ข้อมูลนั้นมิได้อ้างอิงถึงเว็บไซต์อื่น ที่อยู่อีเมล ข้อมูลติดต่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์ (8) หากข้อมูลนั้นมีภาพเหมือนหรือชื่อที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ท่านต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นที่จะใช้ภาพเหมือน/ชื่อของบุคคลดังกล่าวเพื่อส่งข้อมูลนั้นด้วย และ (9) ข้อมูลนั้นไม่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หนอน หรือโปรแกรมหรือไฟล์ที่อาจก่อความเสียหายอื่นได้

สำหรับข้อมูลที่ท่านส่งดังกล่าว ให้ถือว่าท่านได้ให้คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคมีสิทธิและได้รับอนุญาตตลอดไป โดยมิอาจเพิกถอนได้ โดยไม่คิดค่าสิทธิ สามารถอนุญาตช่วงและโอนสิทธิได้ ในการใช้ ทำสำเนา เปลี่ยนแปลง ลบทั้งหมด ดัดแปลง เผยแพร่ ทำคำแปล สร้างสรรค์คผลงานต่อยอดจาก และ/หรือขาย และ/หรือแจกจ่ายข้อมูลดังกล่าว และ/หรือนำข้อมูลนั้นไปใช้ในรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใดๆ ได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ท่าน อีกทั้งท่านยังอนุญาตให้ผู้ใช้เว็บไซต์ของคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคได้รับอนุญาตโดยไม่จำกัดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเข้าถึงข้อมูลของท่านผ่านเว็บไซต์เหล่านี้ และใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย จัดทำผลงานต่อยอด แสดง หรือนำข้อมูลนั้นไปใช้ตามที่ได้รับอนุญาตตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ดังกล่าว

ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้ให้ไว้อาจถูกนำไปใช้โดยดุลพินิจของคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคแต่เพียงผู้เดียว คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค และ/หรือบริษัทในเครือสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือลบข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์ของคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคได้โดยดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวเมื่อเห็นว่าข้อมูลนั้นฝ่าฝืนแนวทางการการนำเสนอข้อมูล หรือเงื่อนไขอื่นใดที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคไม่รับรองว่า ท่านจะสามารถขอให้บริษัทฯ แก้ไขหรือลบข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้ให้ไว้เสมอไป การให้คะแนนผลิตภัณฑ์และการแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรจะถูกนำไปโพสต์เป็นการทั่วไปภายในสองถึงสี่วันทำการ อย่างไรก็ตาม คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคสงวนสิทธิที่จะนำโพสต์ดังกล่าวออก หรือไม่นำโพสต์นั้นลงบนเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ได้

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ปี หรือจนกว่าจะเสร็จสิ้นกิจกรรมทางการตลาด หรือเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และข้อกำหนดตามกฎหมายท้องถิ่น โดยให้ใช้ระยะเวลาที่นานกว่าเป็นเกณฑ์

ผู้เยาว์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์ บริษัทฯ ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี หรือยังคงการติดต่อสื่อสารใดๆ ที่บริษัทฯ ได้รับซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลได้ว่ามาจากผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี เว้นแต่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบิดามารดา หรือผู้ใช้อำนาจปกครองของผู้เยาว์เสียก่อน

ลิงก์

เว็บไซต์ต่างๆ ที่ดำเนินการโดยคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคอาจมีลิงก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นของบุคคลภายนอก คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับแนวปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น อีกทั้งไม่รับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นแต่อย่างใด

การเข้าถึง การแก้ไข การปรับปรุง หรือการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้องของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลง (เช่น ที่อยู่ของท่าน) หรือหากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ใน สารบบอีกต่อไป บริษัทฯ จะพยายามดำเนินการให้สามารถแก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูลของท่านได้ บริษัทฯ อาจเรียกเก็บค่าอำนวยความสะดวกที่เกิดแก่บริษัทในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ท่าน หากท่านเห็นว่า บริษัทฯ มีข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ท่านอาจแจ้งให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลดังกล่าวต่อไป

โดยทั่วไป บริษัทฯ ให้ความร่วมมือและเคารพสิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลทุกประการตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ อาทิเช่น สิทธิในการเข้าถึง แก้ไข ระงับ หรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การถอนความยินยอม การโอนข้อมูลส่วนบุคคล และการร้องเรียนกับหน่วยงานที่มีอำนาจ นอกจากนี้ ท่านสามารถยกเลิกการรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดที่บริษัทฯ ส่งให้แก่ท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า ในการใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อบริการที่ท่านเลือกรับบริการจากคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคได้ หรือส่งผลกระทบต่อข้อผูกพันตามสัญญา ในกรณีที่การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญา หรือรับบริการต่างๆ

หากท่านประสงค์ที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการถือปฏิบัติต่อความเป็นส่วนตัวของท่านโดยบริษัทฯ โปรดติดต่อ โทร 02-230-3131